Politika Kvaliteta

Sve aktivnosti u Zavodu Konzilijum se odvijaju u okviru uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom, zahtevima međunardog standarda SRPS EN ISO 15189:2014. i dobre laboratorijske prakse.

Najviše rukovodstvo preuzima ukupnu odgovornost za sistem menadžmenta kvalitetom i za integrisanje zahteva u poslovne procese Zavoda u cilju realizacije politike i ciljeva kvaliteta koji treba da zadovolje potrebe pacijenata i drugih zainteresovanih strana.

Usluge koje se pružaju pacijentima i drugim zainteresovanim stranama se obavljaju:

  • na profesionalan, nepristrastan i nezavisan način, u skladu sa zakonom i propisanim pravilima i procedurama,

  • uz poštovanje osnovnih načela zdravstvene zaštite: pristupačnost, pravičnost, sveobuhvatnost i kontinuiranost,

  • uz poštovanje etičkih načela: privatnost i poverljivost ličnih informacija.

Rukovodstvo laboratorije i stručni tim će laboratorijske usluge, uključujući savetodavne i interpretativne, pružati u okviru zakonskih ovlašćenja i na način da zadovoljavaju potrebe korisnika.

Kao osnova za donošenje strategije i poslovne politike, planiranje i sprovođenje, kao merljivi ciljevi definišu se:

  • izbor visokostručnog kadra koji će neprekidno unapređivati svoja znanja i veštine,

  • nabavka savremene opreme i razvoj metoda sa što boljim validacionim karakteristikama i što manjom mernom nesigurnošću,

  • nove metode i tehnike i time stano proširivati obim ispitivanja u cilju ispunjavanja zahteva zainteresovanih strana,

  • obezbediti poverenje u kvalitet rezultata ispitivanja učešćem u međunarodnim šemama poređenja,

  • kvalitetom svojih ispitivanja i dobrom laboratorijskom praksom osigurati poverenje korisnika.

Izborom kompetentnog osoblja i kontinuiranim unapređivanjem znanja i veština, održavamo visok nivo profesionalizma, što uz primenu novih dostignuća iz oblasti laboratorijske dijagnostike i savremene opreme vodi ka ralizaciji osnovnog cilja:

DA KVALITET BUDE ONO PO ČEMU ĆEMO BITI PREPOZNATI KAO VODEĆA LABORATORIJA ZA MEDICINSKU DIJAGNOSTIKU.