Opremljenost

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Konzilijum poseduje opremu najsavremenije tehnologije za biohemijska, hematološka, mikrobiološka, genetička i patohistološka ispitivanja.

Posedujemo sopstveni laboratorijski informacioni sistem (LIS). Svaki uzorak nakon evidentiranja u LIS dobija jedinstveni identifikacioni broj koji, uz korišćenje specijalnih programa LIS-a, omogućava jednostavno i veoma efikasno praćenje procesa rada. Između brojnih prednosti sistema, koji je rađen prema našim zahtevima i potrebama, sistem ima mogućnost efikasnijeg rukovanja uzorcima visokog prioriteta (hitni zahtevi, nestabilni parametri, parametri koji se uzimaju pod posebnim uslovima, itd).

Povezivanjem analitičkih sistema u informacioni sistem dvosmernom komunikacijom, uz obeležavanje uzoraka bar kodom, obezbeđena je apsolutna kontrola nad procesom rada i eliminisana je mogućnost greške u zadavanju zahteva i upisivanju rezultata. Za svaki analizator je obezbeđen ‘’backup’’ (uključujući i redudantno električno napajanje iz agregata velikog kapaciteta) čime je sprečena mogućnost zastoja u procesu rada.

Preciznost i tačnost svih analizatora svakodnevno se prati komercijalnim kontrolama kvaliteta.

DSCF6605

Biohemijska laboratorija

ROCHE MPA (Moduar Pre-Analytics)

Statistika je pokazala da nejveći broj grešaka u laboratoriji nastaje u toku preanalitičke faze (faza koja obuhvata sve procese koji prethode samom određivanju parametra). Iz tog razloga, a i da bi se ubrzao protok uzoraka i samo određivanje, Zavod Konzilijum je uveo najnoviji preanalitički sistem firme Roche MPA EVO- i na taj način mogućnost i rizik ljudske greške postaje statistički zanemarljiv.

Konzilijum je trenutno jedina laboratorija na teritoriji Republike Srbije koje poseduje ovakav preanalitički sistem.

Preanalitički sistem je početna karika u celokupnom procesu određivanja parametara.

Naš sistem je mehanički i elektronski povezan sa svim ostalim biohemjskim i imunološkim analizatorima u laboratoriji. Centrifugiranje, barkodovanje, alikvotiranje, usmeravanje uzoraka na određeni analizator kao i lociranje uzorka u sistemu u bilo kom momentu pomoću softvera su samo neke od funkcija koje ovaj sistem obavlja.

Pouzdano određivanje parametara u najkraćem mogućem roku u laboratorijama sa velikim obimom posla ne bi bilo moguće bez ovakvog sistema.

Biohemijski analizatori sa kojima je  povezan preanalitički sistem:

Roche Cobas C8000 – za određivanje biohemijskih i imunohemijslih parametara, namenjen laboratorijama sa velikim obimom posla. Omogućava procesuiranje od preko 1000 uzoraka na sat, odnosno određivanje i do 9800 parametara na sat.

Roche Cobas C6000 - Potpuno automatizovani linijski sistem za određivanje koncentarcije biohemijskih i imunohemijskih parametara kao i koncentracije lekova u krvi.

Roche Cobas E411-Automatizovani imunohemijski analizator na kome se metodom elektrohemiluminiscencije određuju koncentracije hormona i tumor markera.

Hematološka laboratorija

Opremljena je analizatorima različitih proizvođača i analizatori imaju različit princip kako brojanja ćelija tako i diferenciranja leukocita. Ukoliko hematološki brojač da neko odstupanje od referentnog rezultata krvna slika se proverava „ručno“ na mikroskopu OLYMPUS CX31.

Sysmex XT 2000i je hematološki analizator koji koristi jedinstvenu fluorescentnu protočnu citometriju za diferenciranje leukocita. Koristeći tehnologiju fluorescentnog obeležavanja predstavlja zlatni standard u brojanju retikulocita koji zajedno sa eritrocitima i hemoglobinom predstavljaju osnovu za dijagnozu anemija i utvrđivanja eritropoetske sposobnosti organizma. Tehnika hidrondinamskog fokusiranja omogućava da Sysmex XT 2000i daje veoma precizne rezultate kako o ukupnom broju eritrocita i trombocita tako i njihovim morfološkim karakteristikama.

Advia 2120 hematološki analizator koristi tehnologiju peroksidaznog bojenja leukocita. Ova tehnologija omogućava dvostruko brojanje ukupnog broja leukocita što predstavlja unutrašnju kontrolu hematološkog analizatora i proveru kvaliteta samog uzorka. Ova jedinstvena tehnologija bojenja leukocita omogućava diferenciranje leukocita na 6 parametara što lekaru daje dodatne kliničke informacije. Direktno merenje ćelijskog hemoglobina pruža bitne informacije o morfologiji eritrocita i omogućava ranu detekciju anemija. Veoma precizno određivanje broja trombocita pri čemu su iz ukupnog broja trombocita isključeni mali eritrociti i fragmenti ćelija pa je na taj način smanjeno nepotrebno manuelno brojanje što ubrzava vreme izdavanja rezultata.

Mindray BC 5390 CRP je hematološki analizator koristi tehnologiju protočne citometrije i hemijskog bojenja leukocita. Koristi se za brojanja krvnih ćelija diferenciranja leukocita kao i određivanje  C reaktivnog proteina (CRP).

Njegove prednosti su što koristi malu zapreminu uzorka, rezultati su brzo gotovi. Specijalni kapilarni mod omogućava analizu pedijatrijskih i gerijatrijskih uzoraka. Kombinacija ovih rezultata omogućava brzo razlikovanje bakterijske od virusne infekcije, što je naročito važno za pedijatrijske uzorke.

Sysmex CA 1500 je automatski analizator koji se koristi za testiranje hemostaze (protrombinsko vreme (PT), aPTT i fibrinogen) i pruža pacijentima informacije o unutrašnjem i spoljašnjem putu koagulacije krvi. Princip detekcije zasniva se na koagulometrijskom, hromogenom i imunološkom principu. Na Sysmex CA 1500 analizatoru moguće je određivati i do 120 PT testova na 1h.

Stago STA Compact automatizovani analizator radi na principu koagulometrijske, hromogene i imunoturbidimetrijske detekcije. Služi za određivanje proteina S, proteina C, Antitrombina i rezistencije na aktivirani protein C (APC Rezistencija). Na analizatoru Stago STA Compact možemo pratiti i terapiju niskomolekularnim heparinima kao što su fraksiparin, kleksan i fragmin. Na Stago STA Compact analizatoru određujemo i nivo D-Dimerakoji se kao parametar koristi za isključivanje plućne embolije.

Alifax Test 1 je potpuno automatizovani analizator za određivanje sedimentacije eritrocita (ESR), parametra koji ukazuje na prisustvo nekog zapalenjskog procesa u organizmu. Smanjuje vreme određivanja sedimentacije eritrocita koje se izvodi u temperaturno kontrolisanim uslovima (37oC). Ne koriste se pipete i eliminiše uticaj vibracija i drugih spoljašnjih faktora koji mogu uticati na rezultat sedimentacije eritrocita.

U hematološkoj laboratoriji pored automatskog određivanja parametara krvne slike i hemostaze vrši se priprema uzoraka za citološki pregled. U tu svrhu koristi se Cytospin 4 citocentrifugakoja koristi centrifugalnu silu i omogućava nanošenje i pripremu tankog, ujednačenog  sloja ćelija na pločice koje analizira i tumači citolog.

Mikrobiološka laboratorija

Opremljena je za izvođenje analiza iz različitih oblasti medicinske mikrobiologije – bakteriologije, virusologije, mikologije i parazitologije, radi otkrivanja i dokazivanja uzročnika zaraznih bolesti. 

Za izolovanje mikroorganizama iz različitih bioloških uzoraka koriste se sertifikovane, komercijalne podloge različitih svetskih proizvođača i savremena oprema koja obezbeđuje odgovarajuću inkubaciju u strogo kontrolisanim uslovima (aerobnim, kapnoičnim, mikroaerofilnim i anaerobnim). Najosetljiviji uzorci – uzorci krvi (hemokultura) se inkubiraju u posebnom, automatizovanom sistemu BacT/ALERT3D (bioMerieux, France) kojim se kontinuirano prati, proverava i u najkraćem vremenskom roku detektuje porast mikroorganizama u uzorku krvi.

Mikroorganizmi izolovani iz različitih uzoraka rutinski se identifikuju na brz i pouzdan način najsavremenijom metodom MALDI-TOF masenom spektrometrijom (VITEK MS, bioMerieux, France). Tačna identifikacija je od presudnog značaja za pravilno tumačenje rezultata kulture bakterija ili gljivica. 

Direktno dokazivanje uzročnika zaraznih bolesti moguće je i detekcijom njihove DNK ili RNK, po potrebi i određivanjem broja kopija nukleinskih kiselina (kvantitiranjem) u različitim uzorcima na vrhunskim aparatima za PCR i „Real time“ PCR metode (Applied Biosystems Real Time 7500).

Detekcija antigena mikroorganizama ili dokazivanje specifičnih antitela moguće je primenom seroloških metoda.

ABBOTT Arcitect I 2000SR – je automatizovani,  imunohemijski analizator na kome se CMIA metodom ( Chemiluminescent Microparticle ImmunoAssay) rade serološke analize.

Genetska laboratorija- Konzilijum HelixLab

Konzilijum HelixLab poseduje najmoderniju opremu za laboratorijsku dijagnostiku u oblasti genetičkih ispitivanja.  Posebna pažnja je posvećena arhitekturi  i  samoj organizaciji prostora, koji  je projektovan tako da ispunjava zahteve najnovijih standarda i  na taj način obezbeđeni su optimalni uslovi za prijem, obradu, izolaciju i čuvanje uzoraka.   

Genetski analizator - Applied Biosystems 3500sekvenator kojim se detektuju mutacije povezane sa trombofilijama, hemohromatozom, cističnom fibrozom, Wilson-ovom bolešću, intolerancijom na laktozu, karcinomom dojke i jajnika (BRCA1 i BRCA2).

Analizator nam omogućava i ispitivanja u oblasti farmakogenetike. Određenim genetičkim testovima moguće je odrediti  metabolički status pojedinca i omogućiti procenu individualnih varijacija u odgovoru na lek. Na osnovu poznavanja bolesnikovih sekvenci DNK, lekarima je omogućeno da daju ciljanu terapiju i postignu maksimalan učinak leka ili dobiju podatak da lek nije efikasan ili je čak toksičan, sve ovo u cilju pozitivnog delovanja leka i izbegavanja neželjene reakcije na lek.

Opremu koja prati sekvenator čine termosajkleri, PCR UV boksovi, laminarne komore,i oprema za izolaciju, kao i veći broj manjih uređaja. 

Patohistološka laboratorija

Poseduje najsavremeniju opremu za patohistološke analize. Omogućava  obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata. 

LEICA CM 1850 je snažan kriostat za svakodnevno korišćenje i za primenu u istraživanju. Instrument je dizajniran za brzo zamrzavanje i seciranje uzoraka. U kratkom vremenu omogućava hlađenje i zamrzavanje istovremeno do 10 uzoraka na temperaturu od -45°C do -60°C. Poseduje električni mikrotom sa dve brzine od nerđajućeg čelika, što operateru omogućava brzu i preciznu obradu i pripremu uzoraka za analizu.

LEICA TP 1020 je automatski uređaj za obradu tkiva projektovan za laboratorijske primene. Koristi se za fiksaciju, dehidrataciju i infiltraciju histoloških uzoraka tkiva sa zaštitnim sredstvima, alkoholom, rastvaračima i parafinskim voskom. Automatska obrada je kontrolisana preko 9 različitih programa, a sve funkcije uređaja se aktiviraju preko kontrolne table. Ako dođe do nestanka struje, uzorci su zaštićeni od isušivanja. Po povratku struje, obrada će se nastaviti tamo gde je prekinuta.

VENTANA imunostejner je aparat koji se koristi za imunohistohemijske analize. Radi potpuno automatizovano, sa kompatibilnim reagensima koji imaju značajne prednosti u odnosu na druga monoklonska antitela. Omogućava tačnu dijagnostiku vrste tumora, a prema tome i uvođenje ciljane terapije. Primenjuje se kada rutinske patohistološke metode ne mogu dati definitivan odgovor.

Ostala oprema

Pored opreme i automatskih analizatora, specifičnih za polje delatnosti određene laboratorije, Zavod KONZILIJUM je obezbedio i svu opremu neophodnu za čuvanje reagensa i uzoraka. Radi racionalne iskorišćenosti prostora, poseduje po meri rađene rashladne vitrine sa mogućnošću  interne i eksterne kontrole temperature(+40C do +80C). Opremljen je zamrzivačima koji obezbeđuju temperature od -200C do -800C. U sklopu magacinskog prostora jedna prostorija je izolovana i dizajnirana po svim standardima predviđenim za hladnu komoru, obezbeđena blindiranim vratima, sa automatskim hlađenjem i kontrolom temperaturnog režima i kontrolisanim pristupom zaposlenih.

Za lakšu komunikaciju između laboratorijskog dela u prizemlju i na spratu, ugrađen je lift.

Poseban prostor je uređen za privremeno skladištenje i preradu  medicinskog otpada, opremljen je autoklavima  za sterilisanje otpada i drugom, zakonom propisanom opremom.

Velika pažnja je posvećena kako uslovima rada tako i odmora zaposlenih. Prostorije za odmor zaposlenih, opremljene su toaletima, tuš kabinama, čajnom kuhinjom, garderobnim prostorom kao i svom drugom opremom za prijatno provedeno vreme u toku pauze.