Konzilijum

Naša MISIJA je da pomažemo građanima da sačuvaju svoje zdravlje i  da obezbedimo kliničarima da u najkraćem roku dobiju rezultate neophodne za postavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Naša VIZIJA je da budemo vodeća laboratorija za medicinsku dijagnostiku u Srbiji ali i u regionu.

Naš CILJ je da kvalitet bude ono po čemu ćemo biti prepoznati kao vodeća laboratorija za biohemijsku, mikrobiološku, patohistološku, citološku i citogenetsku dijagnostiku.

POLITIKA KVALITETA

Svaki građanin ima pravo da dobije uslugu koja je u okviru delatnosti rada Zavoda ''Konzilijum'' uzpoštovanje osnovnih načela zdravstvene zaštite: pristupačnost, pravičnost, sveobuhvatnost i kontinuiranost.

Svaki pacijent ima pravo na privatnost i poverljivost ličnih informacija.

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku ''Konzilijum'' pruža usluge laboratorijske dijagnostike na profesionalan, nepristrastan i nezavisan način u skladu sa zakonom, propisanim pravilima, procedurama i uputstvima i dobrom laboratorijskom praksom.

Osoblje Zavoda obavlja svoje zadatke u skladu sa dodeljenim ovlašćenjima, odgovornostima i u svemu prema zahtevima standarda SRPS ISO 15189 i dobre laboratorijske prakse.

Izborom kompetentnog osoblja i kontinualnim unapređivanjem znanja i veština, održavamo visok nivo profesionalizma, što uz primenu novih dostignuća i savremenu opremu vodi ka realizaciji postavljenih ciljeva, vizije i misije.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h