Proces akreditacije

Sertifikatom o akreditaciji potvrđuje se da laboratorija radi u skladu sa referentnim standardom i da je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u obimu akreditacije.

Prvi sertifikat o akreditaciji dodeljen je 2007. god. (akreditacioni broj: 01-183/2007). Referentni standard je tada bio SRPS ISO/IEC 17025:2006, a obim akreditacije je obuhvatao oko 200 ispitivanja iz oblasti biohemijske dijagnostike.

Tokom 2010./2011. god. sistem menadžmenta kvalitetom kao i tehničke aktivnosti se unapređuju i usaglašavaju sa zahtevima SRPS ISO 15189:2008, a obim akreditacije se proširuje na mikrobiološka ispitivanja (sertifikat o akreditaciji br. 03-004/2011).

2013. god. obim akreditacije se proširuje na citogenetička ispitivana (akreditacioni broj: 03-004/2013.) a 2015. na genetička ispitivanja (akreditacioni broj: 03-011/2015.) U toku 2015. god. laboratorija usaglašava svoj sistem upravljanja kvalitetom sa novom verzijom referentnog standarda SRPS ISO 15189:2014.

Detaljan obim akreditacije možete pogledati na sledećem linku.

Screen Shot 2018-04-27 at 12.29.24 pre podne
SERTIFIKAT O AKREDITACIJI ZAVOD 2019.-page-001